پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
» کاش :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤
» کجایییی :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤
» من و بارون :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
» یار من :: شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
» بن بست :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» تو معروفی :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خم ابرو :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» شیطان :: شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» درد تو :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» وقتی که نیستی مرمری :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
» به تومی اندیشم :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» نفس :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» تشکر :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢
» عشق :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» مناجات یک فراموش شده :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» بوی چشمان تووووووووووو :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هنوزم بیقرارتم :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
» بیابرگرد :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» جنگ سرد :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» داغ :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» حسین را منتظرانش کشتند :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» قفسسسسسسسسسسسسس :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠
» فقط تووووووووووووووو :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
» من به رفتنت ودلیل رفتنت مشکوکم :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» شاید انجوری که باید :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» دلگیرم :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» پنهان وپیدای من :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» چند می ارزم :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» چه عذری دارم خدام تودر گشودی و من وارد نشدم :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» دوست دارم خدا :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» بوی خدا :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
» خدا کجاست :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» خدای بی نظیر :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» خدا ومن :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» خدایا :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» خدایا :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» خدایا :: دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
» شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٥
» شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥ :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٥
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥
» دوشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥
» شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
» شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥
» شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
» دوشنبه ٥ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
» شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
» شنبه ٥ فروردین ۱۳۸٥ :: شنبه ٥ فروردین ۱۳۸٥
» شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤
» شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤
» شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤
» یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
» شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤
» شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
» دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۳
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳ :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۳
» تاريخ امامان به هجری شمسي :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۳
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳
جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: