پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤

                                       دريغا

               
که ميخواستيم جهان را مهربان کنيم
                    
خود نتوانستيم مهربان باشيم

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: