پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٤

روز زن مبارك باد

در رتبه ز انبيا مقدم زهراست

 

همتاي علي مرد دو عالم زهراست

 

برگوي بر آنکه اسم اعظم جويد

 

شايد که تمام اسم اعظم زهراست

 

 

چون فاطمه مظهر صفات يکتاست

 

انوار خدا ز روي زهرا پيداست

 

همتاي علي و در جهان بي همتاست

 

زهراست محمد و محمد زهراست 

 

 

زهراست که هم ترازوهمراز علي است

 

پر پر شده بشکسته گل ناز نبي است

 

مفقودالاثر پس از شهادت قبرش

 

ما بين در و جدار جانباز علی

 

سلام اي ذکر خاص حق ثنايت

 

سلام اي دخت احمد من فدايت

 

تو فرقاني تو ياسيني تو طه

 

تو زهرايي تو زهرايي تو زهرا

 

 

تو حبل محکم حبل المتيني

 

اميد رحمة للعالميني

 

تو بسم الله سماوات است کتابت

 

تو خورشيدي و عالم آسمانت

 

جنان يک سبزه از دامان پاکت

 

جهان يک شعله از نور چراغت

 

فلک موج لطيفي از نگاهت

 

فلک گرد حقير از گرد راهت

 

حيات عشق از نور حسين است

 

بلندي خاک بوس زينبين است

 

شرافت مستمند صبح خيزت

 

حيا تصويري از حل کنيزنت

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: