پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤

الا ای باعث ايجاد هستی

امير کاروان حق برستی

اگر دستم بگيری با نگاهت

کنم با نام تو همواره مستی

اگرچه من غلام رو سياهم

تو مولای من از روز الستی

جوونيم به دور از تو بسر شد

تو را نشناختم آنسان که هستی

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: