پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤

يادمان باشد از امروز جفايي نکنيم

 گر که در خويش شکستيم صدايي نکنيم

 خود بتازيم به هر درد که از دوست رسد

 بهر بهبود ولي فکر دوايي نکنيم

 جاي پرداخت به خود بر دگران انديشيم

 شکوه از غير خطاست خطايي نکنيم

 ياور خويش بدانيم خداياران را

 جز به ياران خدا دوست وفايي نکنيم

 يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

 طلب عشق زهر بي سرو پايي نکنيم

 گر که دلتنگ از اين فصل غريبانه شديم

 تا بهاران نرسيده است هوايي نکنيم

 گله هرگز نبود شيوه ي دلسوختگان

 با غم خويش بسازيم و شفايي نکنيم

 يادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم

 وقت پرپر شدنش ساز و نوايي نکنيم

 پر پروانه شکستن هنر انسان نيست

 گر شکستيم زغفلت من و مايي نکنيم

 و به هنگام نيايش سر سجاده ي عشق

 جز براي دل محبوب دعايي نکنيم

 مهرباني صفت بازار عشاق خداست

 يادمان باشد از اين کار ابايي نکنيم 

 

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: