پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤

تقصير تو نيست

مقصر منم که تونيامدی

اگر از همان اولين جمعه ای که به غروب رسيد وازآمدنت خبری نشد از شدت فراق

مرده بودم و پايان هر جمعه ای چند جنازه مثل من روی دست جمعه می ماند تو حالا

آمده بودی

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: