پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٤

كار گل زار شود گر تو به بازار آيي

                       مشتري سر بدهد گر سر بازار آيي

به تماشاي قدمت دست و دل از كار كشم

                       گر تو سر مست و خرامات به سر كار آيي

به در قصر تو از شوق تو دربان شده ام

                      تا تو را بنگرم آندم كه به درابر آيي

شاني از مرتبت كم نشود اي گل من

                     گر به دلجوئي خار سر ديوار آيي

مور را رخصت دربار سليمان نبود

                   مگر از راه محبت تو به ديدار آيي

آخر از عشق تو ما را سر دار برند

                   بلكه بر ديدن مجنونِ سرِ دار آيي

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: