پرنده بال شکسته
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: جستجوگر - پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۳

     صوفي نهاد دام وسرحقه بازكرد                بنياد مكر بافلك     حقه باز كرد

     بازي چرخ بشكندش بيضه دركلاه               زيراكه عرض شعبده  با اهل رازكرد

      ساقي بيا كه شاهد رعناي صوفيان                     ديگر به  جلوه   امد و  اغاز  ناز  كـرد

      اين مطرب ازكجاست كه سازعراق ساخت                   واهنگ بازگشت براه حجازكرد

     اي دل بياكه مابه پناه     خدا  رويم                         زانچه استين كوته ودست دراز كرد

       صنعت مكن كه هركه محبت نه راست باخت             عشقش بروي دل درمعني فراز   كرد

     فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد                 شرمنده رهروي  كه عمل برمجازكرد

     اي كبك خوش خرام كجاميروي به ناز              غره مشوكه گربه زاهد نماز كرد

      حافظ مكن ملامت رندان كه درازل             ماراخدا ززهدريا بي نياز كرد

 

جستجوگر
تنهاترین تنها منم - هنوز هم حریر یادت تن پوش لحظات تنهایی من است فلک کور است دلم رنجور و بیمار است قدم لرزان به سوی کوچه می آیم دو دستم را به هم با حرص می سایم خدایا ترس من از چیست؟ عروس جشن امشب کیست
نویسندگان وبلاگ: