به تو دل بستم و غير تو كسى نيست مرا    جُز تو اى جان جــــهان، دادرسى نيست مرا<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

عاشق روى تــوام، اى گل بى مثل و مثال    به خدا، غير تو هــرگز هــــوسى نيست مرا

بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور؛ ولى      چه توان كرد كه بانگ جــــرسى نيست مرا

پــــرده از روى بينداز، به جان تـــــو قســم      غيـــر ديــــدار رخت مـــلتمسى نيست مرا

گر نباشى بـــرم، اى پـــردگى هرجـــــايى      ارزش قدس چـــو بـــال مگسى نيست مرا

مــــده از جنت و از حــــــور و قصورم خبرى      جز رخ دوست نظر سوى كسى نيست مرا

 

اينجا برای از تــو نوشـتن هـوا کم اسـت

عــالم برای از تــو نوشتــن مـرا کــم است

اکسير من! نه اينکه مرا حرف تازه نيست

من از تو می‌نويسم و اين کيميا کم است..."

 

/ 0 نظر / 9 بازدید