جنگ سرد

 

خبر فوری

از ورود مخفیانه سربازان آمریکایی در قزوین

امایکبار دیگر مانند حادثه طبس شکست مفتضحانه ای خوردند

 

تصاویر پائین از چگونگی شکست نظامیان آمریکا حکایت می کند

قبل از حمله

0

0

0

0

0

بعداز جمله

 

/ 0 نظر / 11 بازدید