بوی چشمان تووووووووووو

میسپارم به نسییییییییییییییییییییییییییییم بوسه از جنس بلووووووووووووووووووووووور

دل من تنگ توووووووووووووووووووووووووووووووو باز باد در حال عبوووووووووووووووووووووووور

بوی چشمان توووووووووووووووووووووووووووووو را می رساند به مشااااااااااااااااااااااااااااااااام

میدهد ارامش بههههههههههههههههههههه دل نا آراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

 

/ 0 نظر / 14 بازدید