پنهان وپیدای من

مده از دست و غنیمت شمراین یکدم رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

که جهان یکدم واندم به جز این تم نیست (این تقدیم به یک نفر که یواشکی میاد و میره )میدونم جزیک نفرشایدهرکس این پستوبخونه متوجه نشه

هیچ وقت باازکسی بت ساختن موافق نبودم ونیستم.امابعضی افرادیه جورایی همیشه الگوبودن واسم.یه جورامید.شایدانسان بودنوتوی اونهامی دیدم.

حس خوبی نیست یه جورفاجعه است وقتی یکدفعه تمام باورهاوالگوهات به هم می ریزه وتونظرت ۱۸۰درجه تغییرمیکنه.وقتی میبینی حقیقتی که قبولش کردی اشتباه بوده وتوبه یه مشت بادتکیه کرده بودی

به قول همین دوستم شایداین نتیجه ی اشتباهات خودمونه که دست می ذارن روکسایی که دوستشون داریم.درسته من اشتباه زیادکردم اماهیچ وقت به کسی بدی نکردم.

میدونم هیچ چیزنمیتونه ایمانموذره ای تغییربده یاحتی ذره ای شک واردش کنه.امافرصت لازم دارم تابتونم هضم کنم وبه یه نظم فکری برسم.

به قول نیچه:فریب ظاهررامخورید!حتی صادق ترین افرادمی توانندخیانتکارباشند! سخته مطمئن باشی ظاهرنبوده وتوایمان داشتی به باطنی بودن صداقت اماخلاف این بهت ثابت بشه.

گاهی فکرمیکنم کاش میشدبرگردم عقب اونطوری اجازه نمی دادم خیلی ازاتفاقات تکراربشه اماامروزم گذشته ی فردامیشه وازهمین لحظه بایددرست انتخاب کنم تاآینده ای کاشی روی دلم نمونه!

***خدایاکرم وحکمتتوشکر!!  الهی!گاهی!نگاهی!
خدایاااااااااااااا اگررررررررررررررررررر اولین تکیه گاهم نبودیهمواره اخرین تکیه گاهی

شرط اول آنست که مجنون باشم  آنگاه عاشقی در من غزل خوان می شود

یادم است دوستی برایم ارزو کرد رنگین کمان باشم  کاش می دانستم که چسان گشتم

حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد

الهی فقط گاهی نگاهی

/ 0 نظر / 13 بازدید